Brady pointing to President Obama at Maryland vs Oregon State